فرآیند تولید PDF چاپ نامه الکترونیک

دریافت گندم
        ↓
بوجاری مقدماتی
        ↓
  سیلوی گندم
        ↓
    بوجاری
        ↓
شنگیر خشک
        ↓
  بوجاری 2
        ↓
   پوستگیر
        ↓
   بوجاری 3
        ↓
سیاهدانه گیر
        ↓
دیسک تریور
        ↓
     نم زن
       ↓
   خواب 1
       ↓
   خواب 2
        ↓
بوجاری مرطوب
       ↓
شنگیر مرطوب
       ↓
   پوستگیر
        ↓
     مخزن
        ↓
والس(آسیاب غلطکی)
        ↓
      کورپا
         ↓
 الکهای آرد
         ↓
الکهای لغزشی(تایفن)
         ↓ 
مارپیچ انتقال آرد
         ↓
سیلوهای ذخیره
         ↓
   الک کنترل
        ↓
کیسه گیری ،نشانه گذاری
        انبارداری
والس :دستگاهی که به وسیله دو غلتک موازی گندم را خرد می کنند.

الواتور:انتقال دهنده آرد یا گندم یا سبوس به صورت عمودی

بوجاری:کلیه دستگاههای جدا کننده دانه های شکسته، چروکیده،ناخالصیهای غیر گندم از گندم.

الک:دستگاهی جهت الک کردن آرد و جدا کردن سبوس و آرد از گندم

پوستگیر:دستگاهی که برای جدا سازی گرد وغبار و آلودگیهای چسبیده به سطح دانه غله وجدا سازی پوسته خارجی گندم را از آن استفاده میشود.

سپراتور:دستگاهی که دانه های بزرگتر کوچکتر وشکسته را از گندم جدا می کند.

اسپراتور: دستگاهی که به وسیله مکش هوا اجزای سبکتر از گندم را جدا می کند.

واجد شرایط کردن گندم(مشروط کردن گندم)wheat conditioning

مشروط کردن گندم یعنی افزودن درصد رطوبت آن ورساندن رطوبت به یک حد مشخص،پوسته گندم شکننده است ودر زیر غلتک تبدیل به ذرات ریز میشود وداخل آرد می شود که در این صورت جداسازی آن ممکن نیست.در حالی که اگر پوسته رطوبت جذب کند  از نظر فیزیکی ساختار آن تغییر می یابد وتبدیل به یک لایه سفت ولاستیکی می شود.لایه آلرون هم در شرایط معمولی تبدیل به ذرات ریز نمی شود،بلکه چون دیواره آن ضخیم است به ذرات نسبتاً درشت تبدیل می شود.جوانه به علت چربی زیاد تبدیل به ذرات ریز نمی شود بلکه به صورت پولک در می آید.آندوسپرم در صورت جذب رطوبت پوک می شود وتبدیل آن به آرد راحتتر صورت می گیرد.
رطوبت نهایی مناسب برای برای گندم های سخت 15تا 16درصد وبرای گندم های نرم 14 تا15درصد است.باید توجه داشت که هر چه مقدار رطوبت آرد خارج شده از آسیاب بیشتر باشد الک کردن آن سختتر است.باید توجه داشت طی عملیات آسیاب کردن مقداری رطوبت از دست می رود که بستگی به رطوبت نسبی ودمای هوا دارد و مقدار آن5/2-2درصد است.

روشهای مشروط کردن

1-روش سرد cold-conditioning:در این روش آب گرم را به گندم اضافه میکنند،پس از اضافه کردن آب لازم،دانه را به مدت 3-1 روز به حال خود می گذارند تا رطوبت جذب شده در سطح دانه به داخل دانه نفوذ کند.
چون نفوذ پذیری آب سرد بهداخل دانه کند است ،گلوتن در دمای پایین کمتر حالت می یابد ،چون مقدار رطوبت در سطح دانه زیاد و زمان ماندن دانه طولانی استامکان رشد mo در سطح وجود دارد.

2- روش گرم warm conditioning:در این روش از آب با دمای 46 درجه استفاده می کنندزمان ماندن به 1/5-1 ساعت کاهش می یابد .دما را نباید از 46 درجه افزایش داد چون اثرات نامطلوب بر آرد حاصل دارد .

3- روش داغ Hot Conditioning :در این روش از آب داغ با دمای 80-70درجه استفاده می کنند .همچنین می توان ازبخار آب با دمای بالای 100درجه استفاده کرد. استفاده از بخار آب بسیار متداول گشته است چوچ به راحتی در دانه نفوذ می کند وزمان ماندن را کم می کند. باید توجه داشت که در چنین دمای پروتئین ها منعقد می شوند بنابراین بلافاصله بعد از گرم کردن دانه ها را با آب سرد مخلوط می کنند و مقدارآب اضافی را به وسیله سانتریفوژ می گیرند.

ترییور:دستگاه تفکیک کننده بذر اصلی از ساییر بذرها
ترییور استوانه ای یا ترییور ترومل:قادر است بذور علفهای هرز را مانند سیاه تخمها، ماشک یا دانه های شکسته راکه به صورت عرضی خرد وشکسته شده اند ،را از محموله تفکیک نماید
ترییور کارتر یا دیسکی :بذر علفهای هرز گرد،کشیده ویا با اشکال مختلف را جدا می کند. 

ترییور اسپیرال :علف های هرز گرد ودانه های شکسته گندم

مزایای دستگاه ترییور :سادگی ساختار،آزاد بودن حرکت ومحدودیت آن به طوری که  ترییور به طور مداوم حول محوری چرخیده ،بذر را تخلیه می کند.عدم بروز اختلال در صورت بالا بودن رطوبت،آفت وناخالصی
معایب:پایین بودن بازده ،خورندگی زیاد دستگاه ،گران بودن قیمت دستگاه

شنگیر: در این دستگاه از تلفیق دو نیروی لغزش سطح که مجموعه محموله را به طرف جلو می راند وجریان هوا  ،که محموله را به سمت عقب هدایت می کند برای جداسازی استفاده می شود.

آسیاب گندم توسط سیستم والسی

Break System :گندم تمییز وارد اولین ماشین آسیاب ونخستین غلتکهای خردکن می شود.سیستم خرد کننده شامل12والس است بزرگترین ذرات این مخلوط،ورقه هایی از سبوس هستند که هنوز قشر ضخیمی از آندوسپرم را به همراه دارند.ذرات متوسط شامل سمولینا،ریزه وتکه های کوچک سبوس هستند کوچکترین ذرات متعلق به آرد است.

Grading System:موادی که از الک عبور می کند به آنها breakrelease می گویند در این مواد مخلوطی از سمولینا وریزه ها (middling) وذرات آرد دیده می شود.سمولینا ذراتی از آندوسپرم است که میتواند خالص ویا همراه سبوس یا جوانه باشد.ریزه ها ذراتی بین سمولینا وذرات آرد دارند.

Purification System:سیستم تصفیه :هدف ازاین مرحله تفکیک قسمتهای مختلف این مخلوط از یکدیگر است .بدین ترتیب سبوس از آندوسپرم جدا شده وآندوسپرم وارد مرحله Reductionمی گردد.این قسمت شامل یک رشته الک باریک وبلند که بازاویه کمی نسبت به زمین به طور مورب قرار گرفته است سوراخهای آن به ترتیب از بالا به پائین ریزتر می شود وهوا با فشار زیاد از پائین به بالا واز هر یک از قسمتهای الک عبور داده می شود ودر اثر حرکت نوسانی به قسمت انتهایی یا درشت تر الک سرازیر می شود ذرات آندوسپرم چون چگالی بالایی دارند،در خلاف جهت جریان هوا به بالا برده می شوند،ذرات سبک که شامل سبوس هستند توسط جریان هوا به بالا برده شده ،ذرات با چگالی متوسط که سبوس چسبیده به آندوسپرم هستند بر روی الک شناور می مانند در این قسمت آرد خالص مستقیماًخارج می شود در حالی که سمولینای متصل به سبوس وارد مرحله Sizingمی شود.

Sizing System(Scratch):هدف از این مرحله خراشیدن وتراشیدن ذرات به منظور آزاد سازی آندوسپرم وتفکیک از سبوس متصل به آن است وسعی بر این است که اندازه ذرات از حد معینی کوچکتر نشود،آرد خارج شده از این سیستم اگر کاملاً خالص باشد وارد مرحله Reductionمی شود.اگر آنچه جدا شده هنوز دارای سبوس متصل به آندوسپرم باشد وارد سیستم الک می شود. 

Reduction System: اندازه ذرات سمولینا وریزه ها کاهش پیدا کرده وبه ذرات آرد تبدیل می شود

Flour dressing System: در این سیستم تمامی آردها غربال می شود،عموما ًاین عمل روی غربالهائی که با پارجه های نایلونی یا ابریشمی پوشیده شده اند انجام می گیرد

Millfeed System: محصولات جانبی آسیاب آرد گندم است که شامل سبوس درشت وریز وجوانه وScreaning می باشد این مواد شامل هر چیز خارجی به جزء فلزات،سنگهاودانه های سمی وخطرناک هستندريالکه از چند غلتک میگذرد و مقدار کمی آرد از آن حاصل می شود،که وارد سیستم flour dressing می شود وبقیه آن به مصرف خوراک دام و طیورمی رسد.

 
 
  
time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module
 
 
 

آرد کامل

آرد سبوس گرفته

آرد نول

آرد ستاره

 
 
 

علامت استاندارد ایران

كنترل ايمني مصرف مواد غذائي HACCP

مديريت كيفيت 2000 و ISO 9001

 

 
 
 

روش اندازه‏ گيري پروتئين خام غلات

منتظر مقالات جدید ما باشید !

 

 
 
 

تلفن:  02617304334

فکس: 02617303595

همراه: 09121100005

پست الکترونیکی: info@ardsarv.ir

 
 
     
 
آگهی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آرد سرو کرج می باشد